หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม 2556 หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

  English


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรม การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)เทคนิคการนำผลสำรวจไปใช้และกลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

วันอบรมสัมมนา : 25/04/2013 - 25/04/2013   เวลา 9.00-16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)เทคนิคการนำผลสำรวจไปใช้และกลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร => วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมอบรม สัมมนา
9.00-16.00 น. อบรม สัมมนา
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
16.00 น.-16.10 น. ปิดการอบรม สัมมนา / รับใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

ความสำคัญของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ถือเป็นพลังร่วมแห่งหัวใจของบุคลากรต่อองค์กร เมื่อใดที่เกิด Employee Engagement ในระดับที่สูง จะทำให้เกิดการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าผู้นำรายได้มาสู่องค์กร เพราะบุคลากรปรารถนาให้องค์กรที่ตนเองทำงานอยู่มีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้น การมุ่งเน้นลูกค้ายังทำให้มีต้นทุนการขายลดลงเนื่องจากการรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้
ประโยชน์อีกด้านหนึ่งของ Employee Engagement จะทำให้เกิดการรักษาบุคลากรให้ทำงานอยู่กับบริษัทได้นานมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จาก Employee Engagement คือการเพิ่มประสิทธิภาพและผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นขององค์กร

วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อ
1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) และการนำมาสร้างคุณค่ากับองค์กร
2. ให้มีความเข้าใจในปัจจัยแห่งความสำเร็จของการสร้างและพัฒนา Employee Engagement วิธีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และเทคนิคการนำผลสำรวจไปใช้
3. ให้มีทักษะเบื้องต้นในการสร้างและพัฒนา Employee Engagement

หัวข้อการอบรม
1. ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Model)
2. วัฒนธรรมองค์กรกับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
3. องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Employee Engagement กระบวนการพัฒนา Employee Engagement
4. การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ตัวอย่างคำถามในแบบสำรวจความผูกผัน เทคนิคการนำผลสำรวจไปใช้ และการติดตามผล
5. ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างและพัฒนา Employee Engagement ในประเทศไทย
6. กลยุทธ์การสร้างและพัฒนา Employee Engagement ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR) และด้วยการบริหารปัจจัยความผูกพันของพนักงาน
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา Employee Engagement

รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่เตรียมตัวเป็น
1. ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานทุกระดับ
2. HR และผู้ทำงานด้านบริหาร-พัฒนาบุคคล และพัฒนาองค์กร
3. ผู้สนใจการสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ในภาคปฏิบัติ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) การประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Tools for Employee Engagement Management) และมีทักษะเบื้องต้นในการสร้างและพัฒนา Employee Engagement

อัตราค่า อบรม สัมมนา
กรณีชำระค่าอบรมที่หน้างาน

ท่านละ 4,500 บาท + ภาษี 7 % = 4,815 บาท
กรณี หัก ณ ที่จ่าย 3 % ชำระ 4,680 บาท

กรณี ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน (รับส่วนลด 10%)
ท่านละ 4,050 บาท + ภาษี 7 % = 4,333.5 บาท
กรณี หัก ณ ที่จ่าย 3 % ชำระ 4,212 บาท

*** กรณีเป็นสมาชิกรายปี รับส่วนลดพิเศษอีก 300 บาท/ท่าน


สถานที่จัดอบรม สัมมนา
โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม

วิทยากรอบรม :
 
อ.ดร.วชิระ ชนะบุตร
การศึกษา
- ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)
ประสบการณ์การทำงาน
- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / กระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
-ผู้บริหารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำ
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (สาขาวิชากลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์)สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- จัดทำข้อสอบ Competency ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) / PMAT)
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
- กองบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ “วารสาร ฅน”

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 และ 095-3691591
2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-9030080 ต่อ 1724 Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (info@vickktraining.com)
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงิน หรือฝากเช็ค (เช็คสั่งจ่าย บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จำกัด หรือ VICKK TRAINING CO.,LTD.) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มีนบุรี
ชื่อบัญชี บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จำกัด เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. แฟ็กซ์ใบ Pay in ไปที่ 02-9030080 ต่อ 1724 หรือสแกนไฟล์ส่งไปที่ info@vickktraining.com

รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ 3% หรือ 1%)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท วิคค์ เทรนนิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com